November 27, 2017

כנס הבינלאומי השלישי

ירושלים

 אנו מתכבדים להזמינך להגיש תקצירים להרצאות וסדנאות עבור הכנס הבינלאומי השלישי: יוצרים קהילה מוגנת – יוצרים תקוה

לקבלת קול קורא, נא להתקשר ל 052-346-8541 או לשלוח מייל ל:

abstracts@crisiscenter.org.il